BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU GMINY W RADOMINIE
www.bip.gov.pl www.radomin.pl
Menu: Jesteś tutaj:  Strona główna >
 

ilość odwiedzin tej strony:
219335

ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.05.02 10:44
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radomin
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone zostały informacje publiczne dotyczące działalności samorządu gminnego - o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działania i kompetencjach, o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, o majątku, którym samorząd dysponuje oraz zasadach funkcjonowania.
opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
data publikacji: 2004.01.07 14:03
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2009.05.14 10:32

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

Wykaz lokali użytkowych stanowiących

własność Gminy Radomin

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

1. Oznaczenie geodezyjne

2 lokale użytkowe oraz łazienka znajdujące się w budynku komunalnym nr 1, na nieruchomości obejmującej działkę nr 176/1, o pow. całkowitej 0,1622 ha, obręb Radomin, gmina Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00011365/4

2. Stan własności

2 lokale użytkowe oraz łazienka stanowią mienie komunalne Gminy Radomin

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Radominie, zabudowana budynkiem wolno stojącym, podpiwniczonym, użytkowym.

Do oddania w najem zostają przeznaczone 2 lokale użytkowe w/w budynku:

1). lokal o powierzchni 49,33 m2 oraz łazienka o powierzchni 1,06 m2

2). lokal o powierzchni 3,00 m2

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy Radomin, zmienionym w dniu 8 lipca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin” działka położona jest w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

5. Informacja o przeznaczeniu

Lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem na czas określony.

6. Wysokość stawki czynszu najmu

1). lokal – 251,95 zł /m-c + VAT

2) lokal – 15 zł/ m-c + VAT,

7. Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), wykaz wywieszono dnia 29.04.2016

autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2016.05.02 10:43
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2016.05.02 10:43

INFORMACJĘ o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas określony.

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony.

 

 

1. Przedmiot najmu: 1 lokal użytkowy wraz z łazienką wchodzący w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, znajdujący się w budynku nr 1, położonym miejscowości Radomin, działka nr 176/1.

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu, został wywieszony w dniu 19.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
data wytworzenia informacji: 2016.04.22
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2016.04.22 11:15
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2016.04.22 11:17

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2015 r. Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
data wytworzenia informacji: 2016.03.29
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2016.03.29 11:12

WÓJT GMINY RADOMIN Radomin 1a, 87-404 Radomin podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego oraz lokalu gospodarczego, stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

 

1. Przedmiot najmu: 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Radomin wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnica oraz lokal gospodarczy-piwnica stanowiący własność Gminy Radomin, położone w miejscowości Szafarnia, numer budynku 2a, działka nr 106/7, dla których Sąd Rejonowy w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00025641/4

 

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w dniu 03.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

 

Radomin, dnia 03.02.2016 r.

 

 

 

 

opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2016.02.08 14:12

Otwarte konkursy ofert

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z zm.).

 

GMINA RADOMIN

 

ogłasza:

 

pierwszy otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

 

1. Realizacja przedsięwzięć z zakresu:

1) prowadzenia klubu sportowego (sekcja piłki nożnej) w gminie Radomin;

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

3) zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

4) organizowania imprez sportowych na terenie gminy Radomin.

2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

 

II. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wymienionego w 2016 r.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi - 25 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy Radomin może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu do realizacji w 2016 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z zm.).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotacje na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Radomin.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2016.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z zm.).

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). Oferta musi być podpisana i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru ( tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny

dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu;

- aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy uprawnione do reprezentacji;

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015;

- pełnomocnictwa i upoważnienia.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 5 lutego 2016 roku, do godz. 1530.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

- wartość merytoryczną oferty; - koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;- wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji; - doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Radomin;- możliwość realizacji zadania przez oferenta w tym posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych.

Ocena komisji jest przekazywana Wójtowi Gminy Radomin, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferenta.

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Patrycja Adamczyk – podinspektor do spraw promocji Gminy Radomin; tel. (056) 683 75 22 wew. 25 lub 531 129 521.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl .

 

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku 2016 zadaniach publicznych tego samego rodzaju będące przedmiotem konkursu i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

 

Na realizację zadania „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w roku 2015 wydatkowano kwotę 33 942, 35 zł w tym 25 000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowej.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 15 stycznia 2016 r.

autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
data wytworzenia informacji: 2016.01.18
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2016.01.18 10:18

Otwarte konkursy ofert

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z zm.).

 

GMINA RADOMIN

 

ogłasza:

 

drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

 

1. Realizacja przedsięwzięć z zakresu:

1) programy profilaktyczno – edukacyjno – informacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

2) programy związane z readaptacją osób uzależnionych,

3) programy szkoleniowe przeznaczone dla osób uzależnionych i pracujących z osobami zagrożonymi i uzależnionymi od alkoholu,

narkotyków i innych uzależnień,

4) programy edukacyjne na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zadań ryzykownych,

5) edukacja zdrowotna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

6) wsparcie dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,

7) edukacja publiczna – publikacje o charakterze informacyjno – edukacyjnym,

8) zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

9) organizowanie wystaw zachęcających dzieci i młodzież do poszerzania zainteresowań.

2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

 

II. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wymienionego w 2016 r.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi – 15 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy Radomin może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień planowanych do realizacji w 2016 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z zm.).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę. Wójt Gminy Radomin przyznaje dotacje na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji. Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Radomin.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2016.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z zm,).

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). Oferta musi być podpisana i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

 

Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawny) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta

oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu;

- aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy uprawnione do reprezentacji;

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015;

- pełnomocnictwa i upoważnienia

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie Radomin”, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 5 lutego 2016 roku, do godz. 15.30 .

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

 

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

- wartość merytoryczną oferty;

- koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

- wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy dotacji;

- doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy

z Gminą Radomin;

- możliwość realizacji zadania przez oferenta w tym posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych.

Ocena komisji jest przekazywana Wójtowi Gminy Radomin, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferenta.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Patrycja Adamczyk – podinspektor ds. promocji Gminy Radomin, tel. (056) 683 75 22 wew. 15 lub 531 129 521.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin www.radomin.pl .

 

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku 2014 zadaniach publicznych tego samego rodzaju co będące przedmiotem konkursu i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

 

Na realizację zadania „rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie Radomin” w roku 2015 wydatkowano kwotę 29 753,60 zł w tym 14 510 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 15 stycznia 2016 r.

autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2016.01.18 10:22

Załączniki dla organizacji pozarządowych

autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2016.01.18 10:22
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2016.01.18 10:32

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

            Uprzejmie informuję, że w dniu 19 listopada 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Konsultacje społeczne projektu Programu zostały przeprowadzone w terminie od dnia 5 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r., zgodnie Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

            Informacja o możliwości uczestniczenia w konsultacjach oraz projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radominie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie.

            W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie miały możliwość składania wniosków i uwag do przedłożonego projektu Programu na „Formularzu konsultacji”.

            W ramach konsultacji społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu. W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwag i wniosków, o których mowa w Zarządzeniu Nr 70/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.


 

autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
data wytworzenia informacji: 2015.12.02
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2015.12.02 09:23
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2015.12.02 09:25

Informacja dla organizacji pozarządowych

 

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) na 2016 rok. W dniu 5 listopada 2015 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 5 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie Radomin 1a 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie ugradomin@poczta.onet.pl i poczty tradycyjnej.

 

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2015 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie- pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 97-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugradomin@poczta.onet.pl

opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2015.11.06 09:12

Załączniki dla organizacji pozarządowych

opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2015.11.06 09:13
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2015.11.06 09:16

Dożywianie dzieci w szkołach

 

Dożywianie dzieci w szkołach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że osoby zainteresowane dożywianiem dzieci w szkołach mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka w celu ubiegania się o tą pomoc.

Pomoc w formie dożywiania dzieci przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 684,00 zł na osobę.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty/emerytury, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

  2. aktualny nakaz podatkowy za 2015 r. lub zaświadczenie o pow. posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie pod numerem tel. 533 308 763

opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2015.08.12 15:12

 

 

WÓJT GMINY

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH

SKARG I WNIOSKÓW

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH

OD 1000DO 1300 

 

POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU GMINY

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

CODZIENNIE W DNIACH I GODZINACH PRACY URZĘDU

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH

SKARG I WNIOSKÓW

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH

OD 1000DO 1300 

autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
data wytworzenia informacji: 2013.03.28
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2013.03.28 12:53
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2015.05.29 11:20

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Radomin informuje, że Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz zbiór aktów prawa miejscowego w wersji elektronicznej jest udostępniony do powszechnego wglądu w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 15.30 na pierwszym piętrze Urzędu Gminy – korytarz.

Informuję, że istnieje możliwość pobrania aktów prawnych w wersji elektronicznej i ich wydruku.

Poniżej Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Radomin z dnia 15 października 2012 r.  w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, w tym aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
data wytworzenia informacji: 2012.11.21
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2012.11.21 14:13
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2012.11.21 14:30
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2012.11.21 14:18
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2012.11.21 14:22

INFORMACJA

Obiekt sportowy "Orlik 2012" w Radominie udostępniony jest w następujących dniach:

1) poniedziałek - od godz. 1200 do godz. 1700

2) wtorek - od godz. 1400 do godz. 2000

3) środa - od godz. 1400 do godz. 2000

4) czwartek - od godz. 1400 do godz. 2000

5) piątek - od godz. 1100 do godz. 2000

6) sobota - od godz. 1200 do godz. 2000

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 obiekt zarezerwowany jest na zajęcia prowadzone przez szkoły.

Opiekunem obiektu jest Pan Sławomir Rożek, nr. tel 797 189 920.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

autor informacji: Ewa Drawert
data wytworzenia informacji: 2011.05.05
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2009.11.05 11:19
zmodyfikował: Administrator Systemu
data ostatniej modyfikacji: 2011.05.05 07:43
 
  ostatnia aktualizacja w BIPie:
2016.05.25 13:32
Stan załatwianych spraw | Struktura Biuletynu | Rejestr zmian
Instrukcja korzystania z BIP | Redakcja
 
  powered by netadmin 6.40 redaguje:Katarzyna Szpejankowska,Sekretariat, Urząd Gminy Radomin 87-404 Radomin, tel/fax 56683 75 22, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, k.szpejankowska@radomin.pl